هجده تیر هجده رگبار
هجده گازهای اشک اور
هجده خودکشیِ آزادی
مرگ با قرص های خواب آور

روز خودسوزی و جوانمرگی
روز تحقیر و عقده و خفقان
روز شلیک در شقیقه ی زیست
روز شک در هویت انسان

مشت های گره شده از خشم
ناگریز از تجاوز ابلیس
مرگ در خوابگاه میرقصد
کوچه از فرشِ قرمزِ خون، خیس

مرد: ناموس خوابگاهت مُرد
پیرِ درویشِ خانقاهت مُرد
قاضیِ پاک دادگاهت مُرد
هم اتاقیِ بی گناهت مُرد

ترس در بند بند من جاریست
بوی کافور میدهد نفسم
زنده باد او که مرده ی مرگ است
مرگ بر من که ساکن قفسم

/ 0 نظر / 59 بازدید